Lezing van de dag

Zondag, 21 Januari 2018 : Uit het boek Jona 3,1-5.10.

Het woord van de Heer werd voor de tweede maal tot Jona gericht: “Sta op, ga naar Nineve, de grote stad Nineve en zeg haar aan wat Ik u te zeggen heb gegeven.” Jona stond op en ging naar Nineve, zoals de Heer bevolen had. Nineve was een geweldig grote stad, drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken. Jona begon de stad in te gaan, een dagreis ver. Toen riep hij: 'Veertig dagen nog, en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!' Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God; zij riepen een vasten uit en allen, van groot tot klein, trokken zij boetekleren aan. En God zag wat zij deden; Hij zag hoe zij terugkwamen van hun heilloze wegen. En God kreeg spijt, dat Hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer.

 


 

Zondag, 21 Januari 2018 : Psalmen 25(24),4-5ab.6-7ab.8-9.

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. En maak mij uw paden bekend; Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en Verlosser. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming. Goed en rechtvaardig is de Heer, Hij wijst zondaars de weg, Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor, Hij leert hun zijn paden te gaan.

 


 

Zondag, 21 Januari 2018 : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 7,29-31.

Broeders en zusters, de tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een vrouw hebben, zijn als hadden zij ze niet; zij die wenen, als weenden zij niet; zij die zich verheugen, als waren zij niet verheugd; zij die kopen, als werden zij geen eigenaar. Kortom, zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan; want de wereld die wij zien gaat voorbij.

 


 

Zondag, 21 Januari 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1,14-20.

Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zeide: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.' Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: 'Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.' Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jacobus, de zoon van Zebedeüs en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

 


 

Zondag, 21 Januari 2018 : Commentaar H. Hiëronymus

“Jezus sprak tot hen: 'Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.” Gelukkige omvorming van de visvangst: Simon en Andreas als de visvangst van Jezus… Deze mannen worden gelijkgesteld aan vissen, gevangen door Christus, alvorens zij zelf op pad gaan om vissers van anderen te worden. “Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.” Een waar geloof kent geen uitstel. Zodra zij Hem hoorden geloofden zij, volgden zij Hem en werden vissers. “Terstond lieten zij hun netten in de steek”. En ik denk dat zij, met hun netten, ook alle ondeugden van het leven van deze wereld in de steek lieten… “Iets verder gaande zag Hij Jacobus, de zoon van Zebedeus en diens broer Johannes… Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.” Men zal me zeggen: het geloof is hachelijk. Welke aanwijzing hadden ze? Welk verheven teken hadden zij gezien om Hem te volgen zodra Hij hen riep? Wij beseffen dat er voor hen die Jezus zagen toen zij zich naar Hem omdraaide, klaarblijkelijk iets goddelijks uitging van de blik van Jezus, van de uitdrukking in zijn gezicht… Waarom zeg ik dit? Om u te tonen dat de woorden van de Heer daden waren, en dat Hij met elk van zijn woorden arbeidde aan zijn grote werk: “Hij gebood en het al was geschapen” (Ps 148,5). Met diezelfde eenvoud riep Hij, zijn zij gevolgd… “Luister, jonkvrouw, zie op, geef gehoor, laat uw volk, laat het huis van uw vader, zo de koning uw schoonheid begeert” (Ps 43, 11-12). Luister goed, broeder of zuster, en volg het spoor van de apostelen. Luister naar de ware stem van de Heer, negeer uw natuurlijke vader en zie de ware Vader van uw ziel, van uw geest… De apostelen verlieten hun vader, lieten hun boten in de steek en al hun rijkdommen van voorheen. Zij verlieten de wereld en haar ontelbare rijkdommen. Zij zagen af van alles wat zij bezaten. Maar het is niet de hoeveelheid rijkdom die God telt, Hij telt de ziel die daarvan afziet. Als dat nodig was geweest, dan hadden zij die maar weinig achterlieten ook van grote rijkdom afgezien.