Lezing van de dag

Woensdag, 21 Maart 2018 : Uit de profeet Daniël 3,14-20.91-92.95.

In die dagen vroeg koning Nebukadnessar aan de mannen Sadrak, Mezak en Abednego: “Is het waar dat gij mijn god niet vereert en het gouden beeld, dat ik heb opgericht, niet aanbidt? Welnu, zijt gij bereid om bij het horen van de klanken van hoorn en fluit, van citer, luit en harp, van doedelzak en allerlei andere muziekinstrumenten u neer te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb? Weigert gij dat, dan wordt ge op staande voet in het laaiende vuur van een oven geworpen en welke god zal u dan uit mijn macht kunnen bevrijden?” Zij gaven de koning ten antwoord: “Nebukadnessar, wij vinden het niet nodig op uw vraag een antwoord te geven. Als er een god is die dat kan, dan is het onze God, die wij vereren: Hij is in staat ons te bevrijden uit het laaiende vuur van een oven en Hij zal ons ontrukken aan uw greep, koning. Zij gaven de koning ten antwoord: “Nebukadnessar, wij vinden het niet nodig op uw vraag een antwoord te geven. Hij is in staat ons te bevrijden uit het laaiende vuur van een oven en Hij zal ons ontrukken aan uw greep, koning. Maar de koning zij ervan overtuigd, dat, ook als God ons niet redt, wij uw god niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden.' Toen werd Nebukadnessar woedend op Sadrak, Mesak en Abednego en zijn gelaat vertrok; hij gaf bevel de oven zevenmaal heter te stoken dan gewoonlijk en de sterkste kerels uit zijn leger droeg hij op, Sadrak, Mesak en Abednego te binden, en in de laaiende vuuroven te werpen. Maar plots schrok koning Nebukadnessar, stond ijlings op en zei tot zijn raadsheren: “Wij hebben toch drie mannen geboeid in het vuur geworpen?” Zij gaven de koning ten antwoord: “Zeker, koning!” Hij hernam: “Maar ik zie vier mannen ongeboeid en zonder letsel zich in het vuur bewegen, de vierde gelijkt op een godenzoon.” Toen sprak Nebukadnessar: “Geloofd zij de God van Sadrak, Mezak en Abednego: Hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden, die vol vertrouwen op Hem het bevel van de koning hebben overtreden en hun lichamen hebben prijsgegeven, omdat ze geen god wilden vereren of aanbidden dan hun eigen God.”

 


 

Woensdag, 21 Maart 2018 : Uit de profeet Daniël 3,52.53.54.55.56.

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen, U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige roemrijke Naam, U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie, U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk, U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt, tronend op kerubs, in alle eeuwen. Geloofd zijt Gij in het firmament van de hemels, U komt de lof toe in alle eeuwen

 


 

Woensdag, 21 Maart 2018 :

 


 

Woensdag, 21 Maart 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 8,31-42.

In die tijd zei Jezus tot de Joden die in Hem geloofden: 'Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Men wierp op: 'Wij zijn van Abrahams geslacht en nooit iemands slaaf geweest. Hoe kunt Gij dan zeggen: gij zult vrij worden?' Jezus antwoordde hun: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: alwie zonde doet, is slaaf van de zonde, en de slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis. De Zoon blijft voor eeuwig. Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn. Ik weet dat gij van Abrahams geslacht zijt; niettemin zoekt gij Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen ingang vindt. Ik verkondig wat Ik bij de Vader heb gezien, maar gij doet wat gij van uw vader gehoord hebt.' Zij antwoordden Hem: 'Onze vader is Abraham!' Daarop zei Jezus hun: 'Als gij kinderen van Abraham zijt, doet dan ook de werken van Abraham. Thans echter zoekt gij Mij, een mens te doden, terwijl Ik u de waarheid heb gezegd, die Ik van God heb gehoord. Zoiets deed Abraham niet. Gij doet de werken van uw vader.' Zij zeiden Hem: 'Wij zijn niet uit ontucht geboren; een vader hebben wij en dat is God.' Jezus zeide hun: 'Als God uw vader was, zoudt gij Mij beminnen, want van God ben Ik uitgegaan en van Godswege ben Ik hier. Neen, Ik ben niet uit Mijzelf geko­men, maar Hij heeft Mij gezonden.

 


 

Woensdag, 21 Maart 2018 : Commentaar H. Augustinus

“De slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis.” Dat huis is de Kerk, en de slaaf is de zondaar. De zondaars gaan in grote getale de Kerk binnen. De Heer zegt dus niet: de slaaf “is niet”, maar “woont niet voor eeuwig in het huis”... Als de Koning van gerechtigheid op zijn troon zal zitten, zoals de Schrift zegt (Mt 25,31), wie kan zich dan verheerlijken omdat hij een zuiver hart heeft? Wie zal zich kunnen verheerlijken omdat hij niet met de zonde besmeurd is?... Waar is dus onze hoop, de hoop voor ons die niet zonder zonde zijn? Luister naar je hoop: “Maar de Zoon blijft voor eeuwig. Als de Zoon u vrijmaakt, zult u werkelijk vrij zijn”... Wij waren slaven van ons egoïsme; bevrijd zullen we dienaren van de liefde zijn. Dat is wat de apostel Paulus zegt: “U mijn broeders [en zusters] werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde” (Gal 5,13). Een christen kan dus niet zeggen: “Ik ben vrij, ik ben tot de vrijheid geroepen; ik was slaaf, maar ik werd vrijgekocht, ik ben dus zonder ketenen en ik kan doen wat ik wil. Dat niemand zich tegen mijn wil verzet, ik ben vrij!” Nee, als je je bedient van deze wil om een zonde te begaan, dan word je slaaf van de zonde. Misbruik je vrijheid dus niet...; daarentegen gebruik haar om de zonde te vermijden. Je zult vrij zijn als je dienaar wordt, door de zonde vrijgelaten als je dienaar van het recht wordt.