Lezing van de dag

Woensdag, 13 December 2017 : Uit profeet Jesaja 40,25-31.

Met wie wil gij mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

 


 

Woensdag, 13 December 2017 : Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Hij is het, die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen. Hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen. De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en goedertieren. Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, vergeldt ons niet onze schuld.

 


 

Woensdag, 13 December 2017 :

 


 

Woensdag, 13 December 2017 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,28-30.

In die tijd nam Jezus het woord en sprak: Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schou­ders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 


 

Woensdag, 13 December 2017 : Commentaar H. Bonaventura

Wie met de ogen van het hart zijn eigen tekorten beschouwt, moet zich echt “vernederen onder de sterke hand van God”. Daarom vermaan ik je, dienares van Christus: wanneer je zeker weet wat je tekorten zijn, buig dan je geest diep terneer en acht jezelf gering. Want, zoals Bernardus zegt: “Nederigheid is de deugd waarmee de mens zich door de meest oprechte zelfkennis gering acht”. Door een dergelijke nederigheid achtte onze vader Franciscus zichzelf gering. Hij hield van deze nederigheid en zocht ernaar van het begin van zijn religieuze leven tot aan het einde. Omwille van haar verliet hij de wereld, beval hij dat men hem naakt door de stad zou voeren, diende hij melaatsen, sprak hij, als hij preekte, openlijk over zijn eigen zonden en wilde hij dat men hem verwijten maakte. Deze deugd moet je vooral leren van de Zoon van God. Hij zegt immers zelf: “Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart”. Gregorius zegt: “Wie deugden verzamelt zonder nederigheid, draagt stof tegen de wind in”. Want zoals de hoogmoed de oorsprong is van iedere zonde, zo is de nederigheid het fundament van alle deugden.